Projekter         Information                  Process

 


ARCHITECTURE IN COOPERATION WITH NATURE


1. IDÉMØDE

Et byggeprojekt starter typisk med et indledende møde, hvor vi får en snak om projektet. Behov og ønsker bliver gennemgået og vi får samtidigt en fornemmelse af hinanden. Det bliver kigget på grunden eller huset og jeg danner mig et første indtryk af opgaven.

Efter mødet laver jeg et resumé af hvad vi fandt ud af, og udarbejder et oplæg til et eventuelt videre forløb.


2. PRÆMISSER [REGISTRERING]

Inden man går i gang med at skitsere på et projekt er det vigtigt at have alle forudsætninger på plads. Som indledning til opgaven starter jeg med at lave en registrering af stedet eller bygningen. Det kan f.eks. indbefatte at:

finde frem eksisterende tegningsmateriale

fotografere stedet eller huset

se hvordan grunden vender i forhold til vind og sol

kigge på det omkringliggende landskab og de værdier der findes i forvejen på grunden eller i området

bygge en model af stedet eller huset, som kan bruges i skitseringsprocessenTil stor del handler også den her fase om at opleve stedet og intuitivt få en fornemmelse for hvad stedet ”kan” og hvilke kvaliteter og muligheder stedet rummer. Jeg synes at det er utroligt vigtigt at bruge tilstrækkeligt med tid på stedet for at være sikker på at jeg har forstået og opfattet stedets ”ånd”

Der kan også være særlige betingelser man skal tage hensyn til

Lokalplanen [måske er der særlige krav til materialer, bygningshøjder, funktioner]

Særlige servitutter på matriklen

Begrænsning på hvor mange m2 der må bygges

Eventuelle fredninger

Planer for hvad der skal ske i området fremadrettet


3. SKITSEPROJEKT

Når forudsætningerne er på plads, kan man gå i gang med at skitsere. Jeg skitserer både i tegning og model og mange forskellige idéer afprøves. Det er vigtigt at ikke låse sig fast på en bestemt idé fra start, men at holde sig åben overfor mange muligheder et stykke ind i processen. Oftest er der mange muligheder, og det er nemmere at afprøve forskellige idéer tidligt i forløbet imens puslespillet stadig ligger åbent.

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper.

Arkitekten afleverer:

• beskrivelse af forslaget, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed, herunder arkitektoniske overvejelser om konstruktions- og installationsprincipper

• forslag til overordnet materialevalg

• beliggenhedsplan/bebyggelsesplan visende bygningernes indbyrdes placering, mål 1:500/ 1:1000

• plan- og facadetegninger i mål 1:200/1:500

• redegørelse for etageareal og bebyggelsesprocent4. PROJEKTFORSLAG

Når skitseforslaget er blevet godkendt af bygherren, kan man gå videre med at arbejde lidt mere i dybden. I det færdige projektforslag har man truffet alle afgørende beslutninger og indarbejdet dem i projektet.

Arkitekten afleverer:

• beskrivelse, herunder beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, motiveret valg af konstruktioner og materialer

• situationsplan i mål 1:200/1:500

• planer, snit og facader i mål 1:100/1:200 samt eventuelt detailudsnit i større mål

• principielle møbleringsplaner

• redegørelse for etageareal og beregning af bebyggelsesprocent.

5. MYNDIGHEDSPROJEKT

Inden man kan gå i gang med at bygge skal man have godkendelse fra kommunen.

Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg og tekniske installationer.

Arkitekten afleverer:

• En redegørelse for projektets byplanmæssige forhold, omkringliggende bygninger samt tilkørsels- og parkeringsforhold.

• Hovedtegninger der opfylder myndighedernes krav til dokumentation af de lovmæssige forhold og angiver udformning, konstruktioner og tekniske installationsprincipper.6. HOVEDPROJEKT [ARBEJDSTEGNINGER]

Håndværkerne har brug for præcise arbejdstegninger og beskrivelser af projektet for at kunne bygge det, men også for at kunne vurdere hvor meget det koster at bygge. I denne fase skal bygningen tegnes helt igennem og man laver en beskrivelse hvor man gennemgår hvordan arbejdet skal udføres.

Arkitekten afleverer:

• arbejdsbeskrivelser og tilbudslister

• tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger

• ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent.7. UDBUD

Når det samlede materiale er færdigt bliver det sendt til nogle udvalgte entreprenører som gennemgår udbuddet og giver en pris på hvor meget de skal have for at bygge det. Typisk har de tre uger til at regne en pris ud.
Som privatperson kan man også selv vælge hvilke håndværkere man vil bruge, og kontakte dem


8. KONTRAKT

Efter tilbudsfristen gennemgår man de indkomne tilbud og vælger den som man vil skal udføre opgaven. Aftalen formuleres i en kontrakt som indeholder:

• Hvem der er aftaleparter

• Omfanget af det som skal udføres [tegninger, beskrivelser og tilbudslister]

• Prisen

• Tidsplan

• Øvrige vilkår

• At AB92 ligger til grund for aftalen


9. UDFØRELSE [BYGGEFASE]

Så går håndværkerne går i gang med at bygge. Byggeledelsen kan enten varetages af bygherren selv, eller af entreprenøren, men det er en god idé at arkitekten er med i hele byggeprocessen for at sikre kvaliteten gennem hele byggeriet.

MATTER OF SPACE

ABSALONSGADE 21B, ST.TV  1658 KØBENHAVN

TLF. +45 28145328
HELENA@MATTEROFSPACE.DK